RODO klauzula informacyjna Polityka prywatności

Używamy Google Analytics na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn 27.04.2016r.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.
W związku z nowymi regulacjami dostosowaliśmy szereg elementów na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że od 25 maja klientom będzie łatwiej uzyskać wgląd w rodzaj gromadzonych danych oraz cele, dla których dane są zbierane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

-administratorem Twoich danych osobowych jest ESTE Paweł Mianowski z siedzibą przy ul. Pomnikowej 10a, 05-270 Marki, tel.:607 507 105 adres e-mail: info@izzilingo.pl

-podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.

-będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

-Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w ESTE Paweł Mianowski i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,

-Twoje dane przechowywane są w formie elektronicznej na zabezpieczonych serwerach zewnętrznych.

-dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,

-masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

-w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

-podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, certyfikujące, egzaminujące, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie na rzecz ESTE Paweł Mianowski, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez ESTE Paweł Mianowski zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.

Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem w niezbędnym zakresie danych osób ubiegających się o międzynarodowe certyfikaty, czy zdających międzynarodowe egzaminy; wówczas dane takie zostaną przekazane do podmiotów mających siedzibę na terenie państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosujących RODO, a także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania kopii przekazywanych danych.